🌞3,2,1 - prijave za ljetne tečajeve su u tijeku! 🌞Upisi

Opći uvjeti

dodatak ugovoru o podučavanju engleskog jezika prema Helen Doron English metodi

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja tvrtke Laka spika d.o.o. koja je vlasnik franšize za  HDE Hrvatska (u daljnjem tekstu Škola) koja podučava engleski jezik isključivo prema Helen Doron English metodi (u daljnjem tekstu Metoda) uređuju se odnosi između Škole kao pružatelja usluge i Polaznika kao primatelja usluge.

Opći uvjeti odnose se na Ugovor o podučavanju engleskoj jezika prema Helen Doron English metodi (u daljnjem tekstu Ugovor) kojim se zasniva međusobni odnos između Škole i Polaznika.

Potpisivanjem Ugovora Polaznik prihvaća uvjete korištenja usluge Škole utvrđene ovim Općim uvjetima koje Polaznik prije potpisivanja Ugovora može preuzeti i s internetskih stranica Škole www.helendoron.hr.
U trenutku kada je Polaznik potpisao Ugovor smatra se da je u cijelosti upoznat sa sadržajem Općih uvjeta koje prihvaća kao sastavni dio Ugovora.

Ovi Opći uvjeti i sve njihove odredbe obvezuju obje ugovorne strane od trenutka sklapanja Ugovora o podučavanju engleskog jezika prema Helen Doron English metodi.

Članak 2.

Poduka engleskog jezika prema Metodi organizirana je kroz tečaj engleskog jezika prema službenom kalendaru škole objavljenim na internetskoj stranici www.helendoron.hr. Nakon uspješno završenog tečaja polaznik dobiva potvrdu o završenom tečaju i stječe pravo upisa na sljedeći tečaj poduke prema Metodi.

Članak 3.

Škola se obvezuje da će podučavanje engleskog jezika organizirati i provoditi isključivo prema Metodi te da je svaki učitelj engleskog jezika koji radi po Helen Doron metodi kvalificirani Helen Doron učitelj kao i da će isti posjedovati certifikat koji glasi na njegovo ime.

Članak 4.

Škola se obvezuje Polazniku osigurati jedan originalni set materijala za rad koji se sastoji od torbe, knjiga (udžbenika) i pristupnih podataka za audio (i video) materijale. Škola će materijale za rad isporučiti nakon evidentirane uplate za materijale za učenje. Škola se obvezuje Polazniku osigurati i druge materijale potrebne za uspješnu primjenu Metode.

Škola će tijekom školske godine Polazniku osigurati pohađanje tečaja. Ukoliko, prema Odluci donesenoj na razini države, dođe do zabrane održavanja nastave u prostorijama Škole, nastavit ćemo s održavanjem nastave online.

Ako Polaznik propusti više sati (ali ne više od 30%) zbog bolesti, duže odsutnosti i sličnih razloga, Škola će po njegovom povratku, preko Učitelja, a bez posebne naknade, osigurati da mu se posveti dodatna pažnja i pomoć u nadoknađivanju propuštenog gradiva, a sve u okviru redovnih satova. Ako do propuštanja satova Polaznika dođe zbog odsustva Učitelja ili krivicom Škole, Škola se obvezuje da će tako propuštene satove nadoknaditi u najkraćem mogućem roku.

Škola ima pravo Polazniku ne dodijeliti diplomu o završenom stupnju podučavanja i ne dopustiti prelazak na sljedeću razinu podučavanja ako je Polaznik pohađao manje od 70% garantiranih sati.

Članak 5.

Roditelj (zakonski zastupnik Polaznika) se obvezuje Školi platiti naknadu za materijale za učenje za svaki pojedini tečaj  prema službenom Cjeniku škole čime je Polazniku zajamčeno pohađanje tečaja koji se nalazi na internetskoj stranici www.helendoron.hr.

Roditelj se obvezuje Školi platili školarinu prema službenom Cjeniku škole koji se nalazi na internetskoj stranici www.helendoron.hr.

Obiteljski popusti: drugo dijete iz iste obitelji upisano u isti Helen Doron centar (isti vlasnik franšize) ima pravo na popust od 10% i na mjesečnu naknadu jednog tečaja i na troškove materijala, treće dijete iste obitelji ostvaruje pravo na popust od 25% i na mjesečnu naknadu jednog tečaja i na troškove materijala, dok, četvrto i svako sljedeće dijete iz iste obitelji ostvaruje pravo na popust od 50% i na mjesečnu naknadu jednog tečaja i na troškove materijala.

Ako polaznik propusti određen broj sati zbog osobnih razloga, a ne krivicom škole – dužan je platiti članarinu bez obzira što nije pohađao nastavu.

Škola ima pravo Polaznika ne pustiti na nastavu ukoliko rata mjesečne naknade nije u dogovoreno vrijeme podmirena (do 10. u mjesecu za tekući mjesec), a sve dok se nastali dug ne podmiri. Sati propušteni zbog neplaćanja neće biti nadoknađivani, ali će Učitelj posvetiti Polazniku dodatnu pažnju, kao da je do izostanka došlo zbog bolesti.

Škola ima pravo ne upisati potencijalnog Polaznika u sljedeću školsku godinu ako Polaznik ima nepodmirena dugovanja iz prethodne školske godine u bilo kojoj Helen Doron ovlaštenoj školi u Hrvatskoj.

Na dospjele, a neizvršene uplate Škola obračunava zakonsku zateznu kamatu te u slučaju neplaćanja, može zatražiti određivanje ovrhe na temelju izdanog računa. U slučaju ovrhe, oba roditelja su solidarni dužnici u odnosu na dugovanje proizašlo iz Ugovora.

Radi osiguranja uvjeta za uspješnu primjenu Metode kao i ostvarivanja odgovarajućih rezultata Polaznika, Roditelj se obvezuje da će polaznik biti prisutan na minimalno 70% predviđenih sati tečaja, Polazniku na svaki sat donijeti materijale za nastavu, pohađati satove poduke zajedno s Polaznikom (ako je po mišljenju Učitelja potrebno) te puštati audio materijale koji prate nastavu i to 1-2 puta dnevno u pozadini za vrijeme igre, vožnje u automobilu, spremanja za spavanje itd. a sve radi simulacije engleskog okruženja. Roditelj se obvezuje u slučaju bolesti Polaznika ne dovoditi na nastavu.

Članak 6.

Roditelj ima pravo Polaznika ispisati bez posebnog obrazloženja, a prije sljedećeg obračunskog razdoblja za plaćanje kalendarskog mjeseca. U tom slučaju, obveza za plaćanje budućih nedospjelih obroka iz članka 2.9. Ugovora prestaje danom obavještavanja Škole o ispisivanju (naknada za mjesec u kojem je Roditelj ispisao Polaznika se smatra dospjelom). Dospjele rate kao i druge obaveze do ispisa Roditelj će nadoknaditi Školi u roku od 5 dana po ispisivanju Polaznika.

Roditelj je suglasan da Škola Polazniku dodijeli korisničko ime i lozinku za pristup Kangi Club/Teen Buzz portalu za preuzimanje audio (i video) materijala i igranje edukativnih igara, a sve u cilju edukacije polaznika prema Metodi.

Roditelj je suglasan da Škola prikuplja i obrađuje njegove i podatke o Polazniku navedene u Ugovoru za administriranje Ugovora, praćenja i izvještavanja o napretku Polaznika. Roditelj je suglasan da ti podaci mogu biti preneseni trećim stranama u svrhu administracije. Škola će osigurati da gore navedene strane obrađuju primljene podatke u skladu sa svrhom i okvirima u kojima su originalni podaci prikupljeni, kao i da treća strana osigura najmanje istu razinu zaštite kao i Škola. Roditelj je suglasan da Škola može prikupljati i obrađivati informacije o zdravstvenom stanju Polaznika (npr. alergije i sl.) koje mogu utjecati na pohađanje tečaja Polaznika.

Članak 7.

Cijene usluga koje Škola pruža Polazniku temeljem Ugovora  o podučavanju engleskog jezika prema Helen Doron English metodi utvrđene su Cjenikom koji je na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora i u vrijeme korištenja usluge.

Škola je ovlaštena mijenjati Cjenik te se obvezuje učiniti ga dostupnim na internetskoj stranici www.helendoron.hr  kako bi Polaznik bio upoznat s izmijenjenim iznosima školarine koju je dužan podmiriti temeljem zaključenog Ugovora.

Škola ispostavlja Polazniku mjesečne račune za pruženu uslugu sukladno Cjeniku s rokom dospijeća navedenim na računu, a sukladno odredbama Općih uvjeta.

Roditelji Polaznika (kao njegovi zakonski zastupnici) obvezni su podmiriti račun do datuma dospijeća naznačenog na računu.

Članak 8.

Polaznik će dobiti diplomu o završenom stupnju podučavanja te će mu Škola nakon svakog završenog stupnja omogućiti prelazak na sljedeću razinu  podučavanja bez ponovnog sklapanja Ugovora za novu razinu obrazovanja sve dok se Ugovor između Škole i Polaznika ne raskine.

Nakon uspješno završenog tečaja Polaznik dobiva potvrdu o uspješno završenom tečaju i stječe pravo prelaska na sljedeći tečaj poduke prema Metodi ukoliko nakon završenog tečaja ne raskine Ugovor.

Ukoliko Polaznik ne želi nastaviti obrazovanje mora nakon završenog tečaja i dobivanja potvrde o uspješno završenom tečaju pismenim putem raskinuti Ugovor jer će u protivnom biti i nadalje upisan Polaznik temeljem ranije zaključenog Ugovora.

Polazniku će za svaku sljedeću razinu podučavanja biti ispostavljeni mjesečni računi sukladno utvrđenom Cjeniku koji je uz Opće uvjete sastavni dio Ugovora.

Ispostavljenim računom definira se stupanj podučavanja u odnosu na naziv tečaja i vremensko trajanje sata tečaja, sukladno Cjeniku.

Članak 9.

Potpisom ugovora polaznici i roditelji pristaju na primjenu Općih uvjeta.

Opći uvjeti će biti objavljeni na internetskoj stranici www.helendoron.hr i bit će dostupni svim Polaznicima na navedenoj stranici.

Sve izmjene i dopune Općih uvjeta biti će objavljene na internetskoj stranici www.helendoron.hr  i bit će dostupne svim Polaznicima.

U slučaju potrebe za izmjenom Cjenika isti će biti izmijenjen u pisanom obliku i biti će objavljen i dostupan svim Polaznicima na internetskoj stranici www.helendoron.hr

Helen Doron Hrvatska

 

Prijavite se na newsletter
Upisi
Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima